Chat Zalo
Chat Facebook
0971.410.689
09.75.76.8663

Baicic Professionally

Thiết kế, bóc tách, xuất tệp trên một máy tính

Phù hợp cá nhân hoặc doanh nghiệp không cần mang tính mở rộng

Baicic Network
Design

Thiết kế, bóc tách trên tài khoản

Phù hợp doanh nghiệp lớn hoặc có khả năng mở rộng

Baicic Network Manufacturing

Thiết kế, bóc tách, xuất tệp trên tài khoản

Phù hợp doanh nghiệp lớn hoặc có khả năng mở rộng

Mọi thông tin hỗ trợ
xin vui lòng liên hệ số hotline

Hotline 24/24 : 0975768663

Đóng menu